top of page

​免費派發保護物資

我們安排了新一輪的免費保護物資派發。這次我們與Raze 合作,安排派發優質口罩及酒精搓手液給foodpanda 送遞員。

注意健康及安全,謝謝!

raze distribution 2022 -3.jpg
Raze distribution 2022 - 2.jpg
raze distribution 2022.jpg
bottom of page